15 Luật Cấm Trưng Bày Thuốc Lá

15 LuatCamBayThuocLa      pdf  15 Luật Cấm Trưng Bày Thuốc Lá. Mục 9 trong Đạo Luật Y Tế Công Cộng (Thuốc Lá) 2008 [Public Health - Tobacco Act 2008] nghiêm cấm việc trưng bày các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm thuốc hút không có thuốc lá và vật dụng để hút thuốc