Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex

            pdf  Kinh Nghiệm Điều Trị Bằng Subutex (Buprenorphine) của Người Úc gốc Việt Tại Melbourne: Một nghiên cứu của anh Tường Nguyễn