VDAP

photo-10
photo-14
photo-11
photo-16
photo-01
photo-07
photo-05
photo-02
photo-08
photo-06
photo-13
photo-03
photo-17
photo-12
photo-09
photo-04
photo-15

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Bài 05

Bài 05

Bài 05

Bài 06

Bài 06 

 

Bài 06

Bài 07

Bài 07

Bài 07

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Những Vấn Đề Liên Quan Các Bệnh Khác