VDAP

photo-10
photo-05
photo-09
photo-16
photo-04
photo-02
photo-14
photo-12
photo-17
photo-03
photo-13
photo-08
photo-11
photo-01
photo-06
photo-15
photo-07

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Vui Uống An Toàn

1A Giới thiệu                  01 VuiUongAnToan                                                                                                                                                            1B introduction

2A Văn hóa rượu       

02 VanHoaRuouBia2B Văn hóa rượu

3A Rượu và sức khỏe           03 RuouVaSucKhoe                            

3B Rượu và sức khỏe

4A Rượu và Ung thư                                                                                                                                             4B Quan Niệm Sai lầm về Rượu

5A Phụ nữ và Rượu            05 PhuNuvaRuouBia                                                                                                                                                                                                   5B Phụ nữ và Rượu

6A Rượu và Thanh niên                06 RuouBiaVaThanhNien6B Rượu và Thanh niên

7A Rượu và Luật pháp                                               07 RuouBiaVaLuatPhap7B Rượu và Luật pháp

8A Ảnh hưởng của Rượu                                                                                                                                     

8B Ảnh hưởng của Rượu

9A Ngăn ngừa lạm dụng       09 NguaSuLamDungRuou         

9B Bạn có phải là người nghiện rượu?   09 BanCoPhaiLa

10A Ly Tiêu chuẩn                                           10 LyRuouTieuChuan10B Ly Tiêu chuẩn

11A Bí quyết Uống Rượu      11 VuiUongAnToan11B Bí quyết Uống Rượu

12A Những sinh hoạt lành mạnh  12 SinhHoatLanhManh12B Những sinh hoạt lành mạnh 

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Rượu Vui Uống An Toàn