VDAP

photo-06
photo-10
photo-15
photo-03
photo-17
photo-08
photo-16
photo-09
photo-14
photo-04
photo-07
photo-12
photo-13
photo-02
photo-11
photo-01
photo-05

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

16 Tường Trình Sức Khỏe Là Vàng 1997

pdf 16 Tường Trình Sức Khỏe Là Vàng 1997

Chương Trình Sức Khoẻ Là Vàng là chương trình vận động giảm hút thuốc l;á trong cộng đồng người Việt tại Vùng Tây Nam và Trung Tâm Sydney NSW Australia từ năm 1993 đến 2003. Kết quả sau 2 năm vận động số người hút thuốc giảm từ 41%  (1993) xuống 34% (1995), 35% (1997)

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 16 Tường Trình Sức Khỏe Là Vàng 1997