VDAP

photo-16
photo-01
photo-09
photo-14
photo-11
photo-10
photo-03
photo-05
photo-13
photo-06
photo-08
photo-17
photo-04
photo-15
photo-07
photo-12
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

02 Smoke Free NSW

 Smoke Free    pdf   02 Smoke Free NSW. Tờ dữ kiện này hướng dẫn tổng quát về Đạo Luật Về Bồi Thường Lao Động Năm 1987, Đạo Luật Về Môi Trường Không Khói Thuốc quy định việc cấm hút thuốc những khu vực công cộng được quây kín, Đạo Luật Về An Toàn Và Sức Khoẻ Nghề Nghiệp Năm 2000 tại NSW.

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 02 Smoke Free NSW