VDAP

photo-03
photo-11
photo-12
photo-09
photo-17
photo-07
photo-15
photo-01
photo-06
photo-02
photo-05
photo-14
photo-08
photo-13
photo-10
photo-04
photo-16

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Hướng Dẫn Mới 2012 Về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR

cpr   pdfCấp Cứu Hồi Sinh (Hô Hấp Nhân Tạo) đã thay đổi thứ tự ABC truyền thống trong các khóa học hồi sinh tim phổi CPR ra thứ tự mới AB-CABS.

Phần AB của AB-CABS nhắc nhở những người làm việc cấp cứu nhanh chóng kiểm tra xem khí quản của bệnh nhân có thông không và họ có đang thở bình thường không. Nếu không thì người cấp cứu thực hiện ngay việc nhấn ngực, khai thông khí quản và hà hơi thở cho bệnh nhân (30:2). Mỗi loạt 30 nhấn với một tỷ lệ mỗi phút 100 nhấn. Xem và nghe cụ thể Youtube tiếng Anh: Continuous Chest Compression CPR - University of Arizona: Video Cấp Cứu CPR

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Hướng Dẫn Mới 2012 Về Cấp Cứu Hồi Sinh CPR