VDAP

photo-04
photo-16
photo-10
photo-14
photo-15
photo-03
photo-06
photo-02
photo-07
photo-09
photo-12
photo-11
photo-17
photo-05
photo-13
photo-01
photo-08

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Bia Rượu - Alcohol

Bia Rượu - Alcohol

pdf  Bia Rượu  

 

Nghe Online hay tải xuống

 

Loại -Class:

  • Hợp pháp – Legal
  • Bất hợp pháp đối với người dưới 18 tuổi - Illegal to people under 18 years old
  • Ức chế thần kinh – Depressant

Xem thêm: Bia Rượu - Alcohol

Vui Uống An Toàn

1A Giới thiệu                  01 VuiUongAnToan                                                                                                                                                            1B introduction

2A Văn hóa rượu       

Xem thêm: Vui Uống An Toàn

Chuyên mục phụ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Rượu