VDAP

photo-04
photo-15
photo-08
photo-02
photo-16
photo-11
photo-17
photo-07
photo-14
photo-12
photo-03
photo-06
photo-10
photo-05
photo-09
photo-13
photo-01

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

Viêm Gan A

pdf  viem-gan-a-NSW Viêm Gan A (NSW)

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Vấn Đề Liên Quan Bệnh Liên Hệ