VDAP

photo-15
photo-08
photo-03
photo-10
photo-06
photo-13
photo-17
photo-09
photo-14
photo-07
photo-04
photo-01
photo-11
photo-05
photo-16
photo-12
photo-02

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

15 Luật Cấm Trưng Bày Thuốc Lá

15 LuatCamBayThuocLa      pdf  15 Luật Cấm Trưng Bày Thuốc Lá. Mục 9 trong Đạo Luật Y Tế Công Cộng (Thuốc Lá) 2008 [Public Health - Tobacco Act 2008] nghiêm cấm việc trưng bày các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm thuốc hút không có thuốc lá và vật dụng để hút thuốc

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 15 Luật Cấm Trưng Bày Thuốc Lá