VDAP

photo-07
photo-06
photo-15
photo-08
photo-03
photo-05
photo-04
photo-01
photo-14
photo-11
photo-09
photo-02
photo-10
photo-13
photo-12
photo-17
photo-16

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    02 9616 8586
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 

VIC: Hội Phụ Nữ Úc Việt 03 9396 1922

SA: CĐNVTDNU    08 8447 8821  

VIET QUITLINE: Hướng Dẫn Bỏ Thuốc Lá

Điện Thoại  1300 7848 65

CĐNVTD NSW : Tư Vấn Về Cờ Bạc

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

03 Cấm Hút Thuốc Trong Xe Có Trẻ Em

                                                                                                                                                                                                        03 Kids on Board            pdf 03 CẤM HÚT THUỐC TRONG XE CÓ TRẺ EM. Kể từ ngày 01 Tháng 07 Năm 2009, tại Tiểu Bang NSW, việc hút thuốc trong xe hơi khi có mặt các trẻ em dưới 16 tuổi là phạm pháp.  Người lái xe và bất cứ hành khách nào vi phạm sẽ bị phạt $250 tại chỗ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 03 Cấm Hút Thuốc Trong Xe Có Trẻ Em