VDAP

photo-17
photo-12
photo-11
photo-14
photo-03
photo-10
photo-01
photo-07
photo-13
photo-15
photo-05
photo-06
photo-02
photo-16
photo-09
photo-04
photo-08

LIÊN LẠC ĐIỀU TRỊ

NSW
Tây Nam Sydney    1300 031 131
Trung Tâm Sydne   02 9515 6311

ĐT Thông Dịch (TIS)   131 450 


 

CĐNVTD NSW

Điện thoại    02 9727 5599

Thông Tin Hướng Dẫn Tiếng VIỆT

Điện Thoại  02 9616 8884

03 Cấm Hút Thuốc Trong Xe Có Trẻ Em

                                                                                                                                                                                                        03 Kids on Board            pdf 03 CẤM HÚT THUỐC TRONG XE CÓ TRẺ EM. Kể từ ngày 01 Tháng 07 Năm 2009, tại Tiểu Bang NSW, việc hút thuốc trong xe hơi khi có mặt các trẻ em dưới 16 tuổi là phạm pháp.  Người lái xe và bất cứ hành khách nào vi phạm sẽ bị phạt $250 tại chỗ

Khoa Học & Y Khoa

Bạn đang ở trang: Home Rượu - Ma Túy Thuốc Lá 03 Cấm Hút Thuốc Trong Xe Có Trẻ Em